સિલિન્ડર કયા ખાસ લાકડામાંથી બને છે?

રોલિંગ હવે મથાળું 1 મથાળું 3 ક્રેડિટ મથાળું 3 મથાળું 3 મથાળું 3 મથાળું 3 મથાળું 3 મથાળું 3 મથાળું 3 મથાળું 3 નોંધ સમાચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે માત્ર વિશ્વને ક્રેડિટ કરો અને મેઇલ નોંધ સમાચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે માત્ર સમાચારની નોંધ કરો માત્ર વાર્તા ઇનપુટ સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે, કિસાનના રિપોર્ટર માધવ શર્મા